درنگی در جرم انگاری «پولشویی»

غفور خوئینی؛ حمید مسجدسرایی؛ سهیل کبیری

دوره 9، شماره 17 ، دی 1396، ، صفحه 105-130

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.11148.1090

چکیده
  پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می ...  بیشتر