نقد و بررسی رای شماره 708 دیوان عالی کشور

مرتضی حاجی پور

دوره 9، شماره 17 ، دی 1396، ، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7541.

چکیده
  ابهام مقررات حقوقی، تفسیر را ناگزیر می سازد لیکن ضرورت تفسیر به این معنا نیست که مفسّر بدون توجه به ماهیّت روابط حقوقی تفسیری صوری از مقررات ارائه کند به نحوی که اجرای رأی برآمده از تفسیر را دشوار سازد. رأی شماره 708 دیوان عالی  کشور نمونه ای از این نوع رویکرد است که در آن توجهی به ماهیّت مهریه و حقّ حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی نشده ...  بیشتر