اهداف نظام دادرسی کیفری، چشم‌اندازی اسلامی

غلامحسن کوشکی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 339-358

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24624.3038

چکیده
  در هر نظام حقوقی، نظام­ دادرسی کیفری دارای اهدف روشنی است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به متأثر بودن این نظام از آموزه­های مذهبی و التفات به اقتضائات بومی و شرایط بزهکاری در جامعه دارای اهدافی از قبیل تأمین عدالت، تحقق اصل حاکمیّت قانون و شرع، برقراری امنیّت، وصول به اصلاح و درمان و ترمیم خسارات های وارد بر بزه دیده است. پیداست ...  بیشتر