اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات

محمد ابوعطا؛ آرمان بهارلو

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 31-52

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7610.

چکیده
  در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ...  بیشتر