نویسنده = مهدی حمزه هویدا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل انتقادی ماهیت ادلّه‌ تحمیلی در حقوق اثبات دعوا

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 191-210

10.22075/feqh.2017.1915

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ مهدی حمزه هویدا


2. ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-100

10.22075/feqh.2017.1891

محمد مولودی؛ مهدی حمزه هویدا


3. ماهیت اقرار مدنی از دیدگاه معرفت شناسی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-119

10.22075/feqh.2017.1877

محمد مولودی؛ محمد مولودی؛ مهدی حمزه هویدا