بررسی فقهی دادرسی الکترونیک و آسیب شناسی آن

محمد بهرامی خوشکار؛ عباس عسگری

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24171.2980

چکیده
  امروزه با توجه به رشد سریع فنّاوری و مزایای استفاده از آن، اکثر جوامع پیشرفته به استفاده از دادرسی الکترونیک در نظام قضائی خود رو آورده اند؛ کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و خصوصاً پس از شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سلامت وسایر حقوق اصحاب دعوا، پررنگ تر از سابق  به دادرسی الکترونیک روی آورده است. هرچند مزایای استفاده  از این نوع ...  بیشتر