تاثیر احتیاط گرائی بر فقه

سعید ضیایی فر

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 195-218

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23725.2913

چکیده
   احتیاط گرائی یکی از امور تأثیر گذار بر فقه است و دو قسم موجّه و غیر موجّه دارد. لازم است تأثیرات این دو بر فقه شناخته شده و از یکدیگر تفکیک شوند. پرسش این است که احتیاط گرائی غیر موجّه چه تأثیراتی بر استنباط داشته است؟ با بررسی مشخص می شود که احتیاط گرائی غیر موجّه، تأثیراتی در کاهش استفاده از قرآن، عقل، و ملاکات احکام داشته است در ...  بیشتر