تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن

علی آقا صالحی؛ خسرو مؤمنی؛ مجتبی جعفری؛ علیرضا صابریان

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 199-220

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19359.2284

چکیده
  اندیشه «تکفیر» با استفاده از دو منبع عظیم اسلامی، یعنی قرآن و سنّت و نیز با استناد به برخی از فتاوای فقیهان در طول تاریخ توانسته است بارها خود را بازسازی و تجدید قوا کرده و خسارات بزرگی بر پیکر جامعه اسلامی تحمیل نماید. پس بجاست که مبانی فکری و فقهی آن تبیین و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. این مقاله ضمن واکاوی تاریخی اندیشه ...  بیشتر