نویسنده = فخرالدین ابوئیه
تعداد مقالات: 1
1. اصل شفافیّت در معاملات دولتی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-64

10.22075/feqh.2019.17635.2021

فخرالدین ابوئیه؛ جواد کاشانی؛ امیر هوشنگ فتحی زاده