نویسنده = محمد هادی صادقی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-194

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی