نقش عرف در جاودانگی آیین اسلام

محمدحسین روحی یزدی؛ سید محمدرضا آیتی؛ اصغر عربیان

دوره 15، شماره 33 ، اسفند 1402، ، صفحه 259-288

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26851.3225

چکیده
  عرف صحیح و مورد تأیید شارع، یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهم ترین و بعضاً تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد. شارع در امور غیر عبادی، مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیّت از سوى شارع ندارند؛ بلکه همین که عقلانى باشند براى حجیّت کافی است، زیرا مخاطب احکام شرع، ...  بیشتر