واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات

حسینعلی امینی؛ مسعود راعی؛ احمدرضا توکلی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 37-64

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13072.1325

چکیده
  تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه ...  بیشتر