مقایسه حقّ ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر

طاهره سادات نعیمی؛ مریم خادمی؛ سیدمحمد موسوی مقدم

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 229-256

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1926

چکیده
  با مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشر چنین بر می آید که «حق ازدواج زنان» در هر دو منبع گرچه در پاره ای از موارد در تعارض دارد در بسیاری از موارد نیز منطبق می باشد به طوری که طبق منابع حقوق بشر، ازدواج زنان و مردان، بدون قید و شرط مطرح شده در اسلام از قبیل رضایت ولیّ، و هم دین بودن طرفین عقد معرفی شده است. با این وجود در هر دو منبع، ...  بیشتر