روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی

حسین ناصری مقدم؛ صادق فتحی کته گنبدی؛ احسان علی اکبری بابوکانی

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 211-238

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1916

چکیده
  در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به ...  بیشتر