اجرای زودهنگام تعهّدات قراردادی

محمدباقر پارساپور؛ حمید کبیری

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1902

چکیده
  با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد ...  بیشتر