جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران

علی نحفی توانا؛ فهیم مصطفی زاده

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392، ، صفحه 149-170

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1900

چکیده
  جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع ...  بیشتر