نویسندگان

چکیده

چکیده
به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهـای خـارجی را نیز شامل می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Characteristics of the Asset in the sleeping partnership

نویسندگان [English]

  • F. Asghari Aghmashhadi
  • M. Abbasi Golmaei

چکیده [English]

Abstract
According to article 546 of Civil law, a sleeping partnership is a kind of contract in which one of the contracting parties gives over the asset which the other party
employs in commerce therefore the two parties share the outcome profit. The main elements of the sleeping partnership are asset, employing the asset in the commerce, and sharing the profit. The legal and juridical sources declare that the asset should be corporeal, money cash, specified and definite. By
reviewing the documents regarding the mentioned conditions, this paper refers to the asset being specified and definite as a necessary condition. However, according to the law and jurisprudence, the asset need not be corporeal, and as stated by the jurisprudence, it doesn’t have to be money cash. The
money cash includes both the country currency and foreign money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleeping Partnership
  • Asset
  • debt
  • Profit
  • Object