جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن»

سعید حبیبا؛ هادی شعبانی کَندسری؛ مرتضی جمالی

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 65-96

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1930

چکیده
  در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می‌دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است ...  بیشتر