عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ رجب علی نعمت‌زاده؛ حسین کاویار

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 45-73

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1846

چکیده
  چکیده بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند و یکی از شایسته‏ترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف است. بررسی متون فقهی نشان می‌دهد که علمای اهل سنت از پدیده‌ی عرف با واژه‌های عرف و عادت نام برده‌اند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی و اصولی شیعه نیز معمول بوده است. در دو قرن اخیر، ادبیات ...  بیشتر