نهاد ناظر، برآیند بهبود یافته هیأت منصفه در ساختار قضای اسلامی

سید حسن داودالموسوی؛ سید محمد حسن طاهایی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 267-288

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24038.2971

چکیده
  هیأت منصفه، نهادی است که به منظور قضاوت در دعاوی، روشن شدن حقیقت و یا تعیین مجازات بر اساس خرد جمعی که به عدالت و عقلانیّت نزدیک تر است در برخی نظام های حقوقی جهان به رسمیّت شناخته شده است. نهاد مذکور بر اساس ادّعای نظام حقوقی انگلستان، از ابداعات این نظام بوده و بعدها وارد نظام حقوقی کشورهای جهان شده است. بر همین اساس، برخی معتقدند ...  بیشتر

امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران

وحید نکونام

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 497-524

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24031.2955

چکیده
  ادلّه اثبات جرم، موضوعی اساسی در نظام های حقوقی مختلف است و حسب آن که رویکرد حاکم بر طرق اثبات دعوی، سیستم ادلّه قانونی و یا اقناع وجدان قاضی باشد این ادلّه متفاوت است؛ لیکن در هر دو سیستم، بحث اساسی، مشروعیّت تحصیل دلیل است؛ یعنی صِرف قانونی بودن دلیل کافی نبوده بلکه لازم است تحصیل آن نیز با ابزارها و شیوه های مشروع صورت پذیرد. از منظر ...  بیشتر