نهاد ناظر، برآیند بهبود یافته هیأت منصفه در ساختار قضای اسلامی

سید حسن داودالموسوی؛ سید محمد حسن طاهایی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 267-288

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24038.2971

چکیده
  هیأت منصفه، نهادی است که به منظور قضاوت در دعاوی، روشن شدن حقیقت و یا تعیین مجازات بر اساس خرد جمعی که به عدالت و عقلانیّت نزدیک تر است در برخی نظام های حقوقی جهان به رسمیّت شناخته شده است. نهاد مذکور بر اساس ادّعای نظام حقوقی انگلستان، از ابداعات این نظام بوده و بعدها وارد نظام حقوقی کشورهای جهان شده است. بر همین اساس، برخی معتقدند ...  بیشتر