تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی

محمد حسن حسنی؛ سیدحسین شاهچراغ

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 115-136

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.14188.1484

چکیده
  حدود مسئولیت­ کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش ‌های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم­عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلّم و آگاهی از قانون بوده و قاعده‌ کلّی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این‌ وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن ...  بیشتر