مبانی فقهی ارتداد با رویکرد آزاد اندیشی

محمد صادق جمشیدی راد؛ حیدر امانی فر

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1931

چکیده
  حکم ارتداد، یکی از فروعات مسلّم فقهی اسلام می باشد که بر اساس آن، فرد مرتد، محکوم به مجازات باشد. علاوه بر منتقدین، بسیاری از مدافعین نیز بر این باورند که حکم مذکور، بر خلاف یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه انسان، یعنی آزادی عقیده و بیان می باشد. در این راستا، کتب و مقالات بسیاری توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده است که به اعتقاد ما بر ...  بیشتر