دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395 
1. بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

صفحه 7-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


4. ماهیّت علم قاضی

صفحه 91-112

محمدرضا داداشی؛ زهرا فیض


6. بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث

صفحه 147-172

رضا سکوتی نسیمی؛ سیدمحمد تقی علوی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی


8. تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه

صفحه 195-214

علی اکبر فرح زادی؛ نرگس فهیم


9. ماهیّت و آثار حقّ دستدارمی

صفحه 215-246

سام محمدی؛ سودابه اسدیان