دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394 
1. ایقاع فضولی

صفحه 7-34

شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا امام


4. زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن

صفحه 95-116

سجاد شهباز قهفرخی؛ محمد رسول آهنگران؛ علیرضا نوری امامزاده‌ای