دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394 
3. جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن»

صفحه 65-96

سعید حبیبا؛ هادی شعبانی کَندسری؛ مرتضی جمالی


4. مبانی فقهی ارتداد با رویکرد آزاد اندیشی

صفحه 97-122

محمد صادق جمشیدی راد؛ حیدر امانی فر


6. تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن

صفحه 155-184

مهرزاد شیری؛ احمد باقری؛ محمد علی خورسندیان


8. مجازات شرکت در قتل

صفحه 211-244

عباسعلی فراهتی؛ مهدی متین


10. بازپژوهی مبانی حجیّت قطع و امارات در علم اصول

صفحه 277-298

علیرضا هدایی؛ حسین داورزنی؛ محمدرضا حمیدی