دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394 
8. مجازات شرکت در قتل

صفحه 211-244

10.22075/feqh.2017.1935

عباسعلی فراهتی؛ مهدی متین