دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393 
1. مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه»

صفحه 7-20

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد


2. مفهوم مالکیّت مشاع در تحقّق جرائم علیه اموال

صفحه 21-50

حسن پوربافرانی؛ کامران محمودیان اصفهانی؛ محمود مالمیر


6. تأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدّت بر عقود جایز

صفحه 123-160

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمد علی‌نژادی گورابجواری


9. تأثیر بیماری های جسمی بر سلب حضانت

صفحه 211-228

سیده سمانه موسوی مقدم؛ علی تولّائی؛ حسین ابویی مهریزی


10. مقایسه حقّ ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر

صفحه 229-256

طاهره سادات نعیمی؛ مریم خادمی؛ سیدمحمد موسوی مقدم