دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392 (9) 
2. اجرای زودهنگام تعهّدات قراردادی

صفحه 25-42

محمدباقر پارساپور؛ حمید کبیری


3. منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

صفحه 43-66

محمدجعفر حبیب زاده؛ عادل علی پور