دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392 (7) 
1. بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه

صفحه 7-28

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مراد عباسی گلمایی


2. نقش حاکم در حجر سفیه

صفحه 29-42

بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی؛ راضیه حسنخانی


4. اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام

صفحه 63-84

عابدین مومنی؛ حمید مسجدسرایی؛ حمید مسجدسرایی