نویسنده = محمدی بلبان اباد، فراست
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 307-328

10.22075/feqh.2018.11458.1130

فراست محمدی بلبان اباد؛ امیر حمزه سالارزایی