نویسنده = خورسندیان، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-184

10.22075/feqh.2017.1933

مهرزاد شیری؛ احمد باقری؛ محمد علی خورسندیان