نویسنده = علی‌نژادی گورابجواری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدّت بر عقود جایز

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-160

10.22075/feqh.2017.1922

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمد علی‌نژادی گورابجواری