نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، سید محمدرضا «تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 155-182]
 • آیتی، محمدرضا «تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 7-36]
 • آدابی، حمیدرضا بررسی تطبیقی آثار نظارت قضایی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 321-346]
 • آقابابایی، حسین دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392 [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 9-36]
 • آقایی بجستانی، مریم محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 57-80]
 • آقایی بجستانی، مریم بازپژوهی حکم شرعی کنترل جمعیّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-52]
 • آقائی، سیّدمرتضی ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 7-30]
 • آقائی بجستانی، مریم تدابیر پیشگیری از جرائم سایبری با تأکید بر اقدامات پلیسی با رویکردی فقهی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 323-358]
 • آقائی بجستانی، مریم واکاوی ابعاد جرم شناختی جرم سبز از منظر فقه امامیّه و اسناد بین الملل [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 103-130]
 • آهنگری، احسان استقلال ساختار قضایی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 99-128]
 • آهنگران، محمد رسول زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 95-116]
 • آهنگران، محمد رسول ماهیّت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 7-30]
 • آهنگران، محمد رسول ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 33-48]
 • آهنگران، محمد رسول واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 9-36]
 • آهنگران، محمد رسول تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 123-148]
 • آهنگران، محمد رسول بازپژوهی حکم شرعی کنترل جمعیّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-52]
 • آهنگران، محمد رسول چالش‌های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی ‌های پزشکی قانونی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 251-276]
 • آهنگران، محمد رسول واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 213-238]

ا

 • ابراهیمی، بی بی رحیمه تحلیل و توجیه ملاک‌های برتری بخش در ابواب فقه [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 37-62]
 • ابراهیمی، بی بی رحیمه جستاری در مشروعیّت پرداخت عوض در بازی ‌های رایانه ای [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 35-56]
 • ابراهیمی، بی بی رحیمه تحلیل انتقادی بر تعیین مصادیق «زینت» در فتاوای معاصر [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 7-28]
 • ابراهیمی، روژین امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 65-90]
 • ابراهیمی، سعید بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 63-80]
 • ابریشمی راد، محمدامین تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویه‌ی دیوان عدالت اداری درزمینه‌ی تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 9-34]
 • ابهری، حمید مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-33]
 • ابهری، حمید محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 57-80]
 • ابویی، حسین ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مِسیار در فقه اهل سنت و مذهب امامیه [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 25-63]
 • ابوالحسینی، علی اکبر پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-124]
 • ابوعطا، محمد موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 7-28]
 • ابوعطا، محمد موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 7-28]
 • ابوعطا، محمد تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 9-25]
 • ابوعطا، محمد تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 9-25]
 • ابوعطا، محمد تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 7-24]
 • ابوعطا، محمد مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه» [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-20]
 • ابوعطا، محمد ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]
 • ابوعطا، محمد اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 31-52]
 • ابوعطا، محمد شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 203-230]
 • ابوعطا، محمد تمییز ملغی الأثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 325-350]
 • ابوعطا، محمد ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 7-34]
 • ابوعطا، محمد سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 331-350]
 • ابوعطا، محمد به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 7-20]
 • ابویی مهریزی، حسین تأثیر بیماری های جسمی بر سلب حضانت [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 211-228]
 • ابوئیه، فخرالدین اصل شفافیّت در معاملات دولتی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 37-64]
 • ایثاری، مهدی حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 7-32]
 • اجودانی، حبیب وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثلاث» [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 7-32]
 • احتشامی، هادی مقایسه نظریه عقیم شدن قرارداد با نظریات قوه قاهره، تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 173-194]
 • احمدی، امیر واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 9-36]
 • احمری، حسین تأثیر رضایت جانی در پرداخت فاضل دیه (نقدی بر مادّه 360 ق.م.ا) [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 53-68]
 • ادبی فیروزجایی، رزاق اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-58]
 • ایزانلو، محسن تقاص [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 29-47]
 • ایزدی فرد، علی اکبر اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-58]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بررسی فقهی قتل در فضای مجازی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 7-34]
 • ایزدی فرد، علی اکبر ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ‌ای) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 31-60]
 • ایزدی فرد، علی اکبر امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 287-312]
 • ایزدی فرد، علی اکبر پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-124]
 • ایزدی‌فرد، علی اکبر عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-73]
 • ایزدی‌فرد، علی اکبر قلمرو قاعده‌ «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 69-92]
 • ایزدی‌فرد، علی اکبر بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 161-184]
 • ایزدی‌فرد، علی اکبر بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 351-384]
 • اسدیان، سودابه ماهیّت و آثار حقّ دستدارمی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 215-246]
 • اسدی کوه باد، هرمز واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 213-238]
 • اسکندری، حسن تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 247-274]
 • اسلامی، ساجده مبانی فقهی جوایز قرض الحسنه بانک ها [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 129-150]
 • اسماعیلی، کیمیا اثر قراردادهای خصوصی بر تضییق مسئولیت امین [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 293-316]
 • اسماعیلی فلاح، مرضیه تحدید تمکین از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 91-124]
 • اسمعیلی، حمیدرضا محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 57-80]
 • اسمعیل پور، محمد مهدی بررسی امکان وقوع اجماع از منظر فقه امامیه [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 177-204]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-45]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 7-22]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 7-24]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 7-24]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 7-28]
 • اصغری آقمشهدی، محمدباقر ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 7-24]
 • افچنگی، زینب مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-33]
 • افسری، سالم بررسی تطبیقی ماهیّت و حکم سرقفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنّت [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 203-226]
 • افشاری، علی اصغر نقش عدالت و مصلحت در تحسین و تقبیح عقلی و تأثیر آن دو بر شکل گیری بنائات عقلا [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 31-58]
 • افشارنیا، طیب قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 411-438]
 • افضلی، سیروس الگوی میانجی گری در دادرسیِ بزه دیده- بزهکارمحور در نظام حقوقی ایران و اسلام [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 7-38]
 • اکبرینه، پروین چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 169-198]
 • اکرادی، سعید حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 11-36]
 • اکرمی، روح الله اعتبار اثباتی بیّنه مدّعی‌علیه در دعاوی مدنی و کیفری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 37-72]
 • اکرمی، روح اله رجوع از شهادت پس از صدور حکم کیفری در فقه امامیّه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 35-66]
 • الیاسی نیا، ابوالفضل واکاوی تأثیر اذن بزه ‌دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 67-96]
 • السان، مصطفی حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 7-32]
 • اللّه مرادی، حنانه نقدی بر دیدگاه پذیرش اصل حسن ‌نیّت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 56-80]
 • الهی، محمد علی سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 39-66]
 • الهیاری، علی تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 7-30]
 • الهامی، رضا جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 9-36]
 • الهی منش، محمدرضا کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 193-224]
 • امام، سید محمدرضا ایقاع فضولی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-34]
 • ایمانی، مهرنوش امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 65-90]
 • ایماندار، حمید سوء برداشتی تاریخی در مسأله غناء با نگاهی به نظریه شیخ انصاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 81-108]
 • ایمانی راد، لیلا اعتبار سنجی سوگند در حدود و تعزیرات [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 147-172]
 • امانی فر، حیدر مبانی فقهی ارتداد با رویکرد آزاد اندیشی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 97-122]
 • امیدی، جلیل موقعیت و مبانی ارزش گذاری محیط زیست و لزوم مقابله با آلاینده ها در فقه اسلام [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 7-30]
 • امیدی، جلیل نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی ‌های نظری و تجربه‌ های عملی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 65-94]
 • امیدی، جلیل موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 73-98]
 • امیدی فرد، عبدالله ترتب ارش بر زوال موقت منافع اعضا [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 125-146]
 • امیرخانی، شکیبا ایقاع فضولی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-34]
 • امساکی، نوید رویکرد شناسی فقهی تقدم اسناد رسمی بر عادی در نظام مسائل قضای اسلامی (پیشنهاد اصلاحیه قانون ثبت اسناد) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 289-312]
 • امینی، حسینعلی واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 37-64]
 • امینی، عیسی شیوه‌های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 239-266]
 • امینی، علی رضا مفهوم و ماهیت اطمینان در علم اصول [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 7-34]
 • امینی، علیرضا قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه‌ صحیح مصرف [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 129-156]
 • اندرز، داود نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 33-56]
 • انصاری، حمید «طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 305-330]
 • انصاری، حمید نقش عدالت و مصلحت در تحسین و تقبیح عقلی و تأثیر آن دو بر شکل گیری بنائات عقلا [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 31-58]
 • انصاری، علی توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 7-26]
 • انواری اغلوبیگ، بهرام واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 209-234]

ب

 • بابایی، سمیه زمان، مکان و هزینه وفای به عهد [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 49-66]
 • بیاتی، محمدحسین بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-114]
 • بادینی، حسن واکاوی تقصیر به عنوان مبنایی برای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 59-86]
 • بادینی، حسن قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 411-438]
 • باقری، احمد قصاص کلامی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 35-56]
 • باقری، احمد مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 87-116]
 • باقری، احمد تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 155-184]
 • باقری، احمد ایقاع فضولی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-34]
 • باقری، احمد زمان، مکان و هزینه وفای به عهد [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 49-66]
 • باقری، احمد ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 345-370]
 • باقری، احمد تأسیس قاعده فقهی حمایت از زنان بزهکار [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 53-78]
 • باقری، احمد اعتبار سنجی سوگند در حدود و تعزیرات [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 147-172]
 • باقری اصل، حیدر جریان خیار در عقود جایز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 27-44]
 • باقری اصل، حیدر بررسی و نقد قلمرو ادلّة فقهی ارث خیار [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 93-128]
 • باقری اصل، حیدر ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 7-32]
 • باقری اصل، حیدر آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 81-106]
 • باقری اصل، حیدر معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 33-56]
 • باقری اصل، سعیده ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 7-32]
 • باقری اصل، سعیده آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 81-106]
 • باقی زاده، محمدجواد وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثلاث» [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 7-32]
 • براری لاریمی، محمد حقوق متهم با رویکردی فقهی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 23-51]
 • بیرانوندی، نعمت اله بـزه دیـدگان قـاچاق دارو [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 37-64]
 • برمانزن، فاطمه شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 203-230]
 • بسامی، مسعود تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 35-62]
 • بیگدلی، سعید تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 33-56]
 • بیگدلی آذری، ندا تحلیل گونه شناسی پاسخ دهی واکنشی به بزه در فضای مجازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 21-54]
 • بیگدلی آذری، ندا کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 81-120]
 • بی نیاز، مهدی جرایم صوتی و تصویری در قلمرو عفت و اخلاق عمومی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 135-176]
 • بهاری غازانی، مجید آثار مسئولیت مدنی سوئ استفاده از اضطرار در حقوق ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهارلو، آرمان اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 31-52]
 • بهرامی خوشکار، محمد بررسی فقهی دادرسی الکترونیک و آسیب شناسی آن [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 129-152]
 • بهمن پوری، عبدالله نگاهی فقهی به حقّ عینی برندگان جوایز بانکی ناشی از قرعه کشی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 79-104]
 • بهنیافر، احمدرضا تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 315-344]
 • بهنیافر، احمد رضا واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 389-414]

پ

 • پایان، وحید کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 81-120]
 • پارساپور، محمدباقر اجرای زودهنگام تعهّدات قراردادی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 25-42]
 • پاشازاده، حسن چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 169-198]
 • پاکزاد، بتول کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 193-224]
 • پاکزاد، بتول تحلیل گونه شناسی پاسخ دهی واکنشی به بزه در فضای مجازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 21-54]
 • پاکزاد، بتول رویارویی با بزهکاری مهاجران در سیاست کیفری ایران «داشته‌ها و بایسته‌ها» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 277-314]
 • پاکزاد، بتول عناصر مجرمانه شناور؛ امکان سنجی تحقّق عناصر جرایم زیست محیطی [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 121-146]
 • پاک نیت، اشرف نقش مواد تراریخته در امنیت بهداشتی روابط زوجین از منظر فقه [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 187-212]
 • پیشداد، صادق وضعیت‌شناسی زیارت أهل قبور (رفتگان خاک) در فقه مقارن [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 77-112]
 • پیلوار، رحیم نظریۀ کار به عنوان مبنای مالکیت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاک [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 63-85]
 • پیلوار، رحیم مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 7-40]
 • پورارشد، نادر اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 109-130]
 • پوراسماعیلی، علیرضا بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن‌ها در مسؤولیت پزشک [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 53-70]
 • پوربافرانی، حسن تحلیل جرم قیام مسلحانه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 45-64]
 • پوربافرانی، حسن مفهوم مالکیّت مشاع در تحقّق جرائم علیه اموال [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 21-50]
 • پوربافرانی، محمود شمول «شبهه» در قاعده درأ [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 107-136]
 • پورصدقی، رضا ترتب ارش بر زوال موقت منافع اعضا [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 125-146]
 • پورقصاب امیری، علی تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 315-344]
 • پورلطف اله، حسن جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 9-36]
 • پورلطف اله، حسن بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 137-164]

ت

 • تاج آبادی، فاطمه تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 289-316]
 • تبریزیان، حمید رضا ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 7-34]
 • تجری موذنی، زهرا پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-124]
 • ترکی هرچگانی، غلامعباس بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 95-120]
 • تقی پور، بهرام بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 333-360]
 • تقی زاده، ابراهیم ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 245-270]
 • توکلی، احمدرضا جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 275-300]
 • توکلی، احمدرضا واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 37-64]
 • تولایی، علی ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مِسیار در فقه اهل سنت و مذهب امامیه [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 25-63]
 • تولایی، علی چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 279-304]
 • تولّائی، علی تأثیر بیماری های جسمی بر سلب حضانت [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 211-228]

ج

 • جباری، مصطفی حریم گویش [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 57-68]
 • جباری، مصطفی تک فرزندی، مصداق سوء استفاده از حقّ [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 51-76]
 • جباری، مصطفی ردّ پای زبان‌شناسی حقوقی در متون فقهی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 41-64]
 • جباری، مصطفی ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]
 • جبّاری، مصطفی تضییع «حقّ حیات وحش» در «باغ وحش» [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 301-318]
 • جعفری، جمیله مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 87-116]
 • جعفری، مجتبی قلمرو حجیّت اقرار در قانون مجازات اسلامی (مصوّب 1392) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 131-146]
 • جعفری، مجتبی تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 199-220]
 • جعفری، مجتبی تأملّی در باب ادلة اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 55-74]
 • جعفرپور، جمشید وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 25-46]
 • جعفرزاده، سیامک حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 11-36]
 • جعفرزاده، میرقاسم قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 67-92]
 • جعفری فشارکی، محمد مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 225-254]
 • جعفری ندوشن، علی اکبر آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 153-176]
 • جعفری ندوشن، علی اکبر امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلّق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 195-224]
 • جعفری هرندی، مهدی مراحل و کیفیّت نظارت مردم بر حاکمیّت در قالب امر به معروف و نهی از منکر [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 57-76]
 • جعفری هرندی، مهشید مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت: قانون سیاست های اجرایی اصل 44 ق.ا [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 345-372]
 • جلالی، علیرضا امکان ‌سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام‌ های حقوقی ایران و ایتالیا [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 59-92]
 • جمالی، جعفر بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک ‌های غیر دولتی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 359-386]
 • جمالی، جعفر مبانی فقهی و حقوقی نظارت شرعی و راهکارهای اجرایی شدن آن در نظام بانکداری اسلامی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 165-186]
 • جمالی، مرتضی جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن» [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 65-96]
 • جمشیدی راد، محمد صادق مبانی فقهی ارتداد با رویکرد آزاد اندیشی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 97-122]
 • جهانی، علی اکبر بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 161-184]
 • جهانی، علی اکبر بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 351-384]
 • جهاندوست دالنجان، مسعود انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 84-114]
 • جهاندوست دالنجان، مسعود استقلال ساختار قضایی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 99-128]
 • جهان شیر، مجید تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 125-170]
 • جهانگیری سهروردی، یحیی واکاوی معنایی اعتبار رشد و کمال‌ عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 385-410]
 • جوادی، سید معین حکم حبس موقت مدیون مدعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 131-156]
 • جوانمرد، ابراهیم بررسی امکان لحاظ قصد امتثال امر در متعلق خطاب [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 153-167]
 • جوانمرد، بهروز بررسی تطبیقی آثار نظارت قضایی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 321-346]
 • جوانمردی صاحب، مرتضی نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی ‌های نظری و تجربه‌ های عملی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 65-94]
 • جوانمردی صاحب، مرتضی موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 73-98]

چ

 • چیت سازیان، مرتضی قاعده «تعزیر کلّ أحدٍ بحسبه»؛ اعتبارسنجی و مصداق ‌شناسی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 171-194]

ح

 • حیاتی، علی عباس سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 213-238]
 • حاتمی، علی اصغر ماهیت قراردادهای ساخت‌وساز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 71-94]
 • حاتمی، علی اصغر نکاح های نوین معاصر و مشروعیت آن ها [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 47-67]
 • حاتمی، علی اصغر تأمّلی در ضرورت احراز عسر و حرج در محاکم جهت صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش در کلیّه طلاق ها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 65-88]
 • حاجیان فروشانی، زهره بازنگری در ادلّه‌ فقهیِ وجوب تقدّم جان خود بر جان دیگری و کارکرد تربیتی آن [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 93-120]
 • حاجی بیگی، سحر عناصر مجرمانه شناور؛ امکان سنجی تحقّق عناصر جرایم زیست محیطی [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 121-146]
 • حاجی پور، مرتضی نقد و بررسی رای شماره 708 دیوان عالی کشور [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 57-80]
 • حاجی حسینی، حسین کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم درموضوع ماده 630 قانون تعزیرات اسلامی «بازخوانی ادله روایی حکم قتل در فراش» [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 147-176]
 • حاجی ده آبادی، احمد تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 47-68]
 • حاجی ده آبادی، احمد مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 249-278]
 • حاجی ده آبادی، احمد جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 177-212]
 • حاجی عزیزی، بیژن نقش حاکم در حجر سفیه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 29-42]
 • حاجی عزیزی، بیژن تحلیل انتقادی ماهیت ادلّه‌ تحمیلی در حقوق اثبات دعوا [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 191-210]
 • حاجی عزیزی، بیژن ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 147-174]
 • حاجی عزیزی، بیژن تفاوت در آیین مورث و وارث: تعارض قوانین [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-104]
 • حاجی عزیزی، بیژن تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 329-358]
 • حاجی عزیزی، بیژن مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 121-144]
 • حائری، محمدحسن رابطه‌ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 133-161]
 • حائری، محمد حسن تأمّلی پیرامون شرطیّت «حرز» در سرقت [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 165-184]
 • حائری، محمد حسن تحلیل و بررسی مبانی در بکارگیری قواعد عقلی در استنباط فقهی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 485-516]
 • حائری، محمد حسن بررسی امکان وقوع اجماع از منظر فقه امامیه [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 177-204]
 • حائری، محمود مبانی فقهی جوایز قرض الحسنه بانک ها [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 129-150]
 • حائری مهریزی، محمود تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 69-86]
 • حبیبی، مهدی اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 7-22]
 • حبیبا، سعید جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن» [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 65-96]
 • حبیب زاده، محمدجعفر منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 43-66]
 • حیدری، فریبرز تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 139-166]
 • حیدری، محمدعلی جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 275-300]
 • حیدری، محمد علی تأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 279-300]
 • حیدری، محمد علی سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 39-66]
 • حسنی، بهاره بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-114]
 • حسنی، علیرضا بازپژوهی در مفهوم «کاداستر» و نقش آن در اثبات دعاوی ملکی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 373-394]
 • حسنی، علیرضا جایگاه ثبت نوین اسناد تک برگی و حدنگار در اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بیع املاک [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 439-456]
 • حسنی، محمدحسن سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سیاسی و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی آمریکا [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 275-304]
 • حسنی، محمدحسن تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 125-170]
 • حسنی، محمد حسن تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 115-136]
 • حسنی، محمد حسن تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 185-206]
 • حسنی ابوالحسن کلایی، سیده محبوبه عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 137-160]
 • حسینی یار، حسن حجیّت خبر واحد در امور مهمّه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 177-192]
 • حسنخانی، راضیه نقش حاکم در حجر سفیه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 29-42]
 • حسینی خواه، سیدجواد نقش مواد تراریخته در امنیت بهداشتی روابط زوجین از منظر فقه [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 187-212]
 • حسن زاده، مهدی نقش درخواست اصحاب دعوای مدنی در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 121-146]
 • حسینی طباطبائی، سید علی نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجیه [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 103-122]
 • حسین نژاد، سید مجتبی بررسی فقهی قتل در فضای مجازی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 7-34]
 • حسین نژاد، سید مجتبی درنگی در ادلّه حکم تعدّد یک قسم از زنا با زنان مختلف با تکیه بر روایت ابوبصیر [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 151-176]
 • حسین نژاد، سید مجتبی تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 93-132]
 • حسین نژاد، سید مجتبی ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ‌ای) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 31-60]
 • حسین نژاد، سید مجتبی تأمّلی در شرطیّت «هتک حرز» در سرقت حدّی (نقد ماده 268 ق.م.ا.) [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 345-372]
 • حقّ شناس، محمدرضا نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 175-200]
 • حقیقت پور، حسین امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلّق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 195-224]
 • حمیدی، محمدرضا بازپژوهی مبانی حجیّت قطع و امارات در علم اصول [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 277-298]
 • حمیدی، محمد رضا بازنگری در ادلّه‌ فقهیِ وجوب تقدّم جان خود بر جان دیگری و کارکرد تربیتی آن [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 93-120]
 • حمیدی، محمد مهدی وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 395-412]
 • حمزه هویدا، مهدی ماهیت اقرار مدنی از دیدگاه معرفت شناسی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 101-119]
 • حمزه هویدا، مهدی ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 85-100]
 • حمزه هویدا، مهدی تحلیل انتقادی ماهیت ادلّه‌ تحمیلی در حقوق اثبات دعوا [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 191-210]
 • حمزه هویدا، مهدی تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 329-358]
 • حنّان، حمیدرضا بازخوانی مبانی فقهی حرمت و ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 207-232]

خ

 • خادمی، مریم مقایسه حقّ ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 229-256]
 • خاکباز، محمد تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 69-84]
 • خدابخشی شلمزاری، عبدالله رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 271-288]
 • خراسانی، علی واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 109-128]
 • خرمیان، علی تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 239-266]
 • خزائی، سیدعلی نقدی بر دیدگاه پذیرش اصل حسن ‌نیّت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 56-80]
 • خسروی، حامد ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 147-174]
 • خسروی نیا، بابک بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر (با رویکرد انتقادی به ماده841 قانون مدنی) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 101-116]
 • خندانی، سید پدرام تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 69-84]
 • خوبیاری، حامد تحلیل تطبیقی نظریه عوض به عنوان مبنای لزوم اعمال حقوقی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 233-262]
 • خوبیاری، حامد بازخوانی ماهیّت عقد و تحلیل جایگاه عقد باطل در فقه امامیّه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 67-90]
 • خورسندیان، محمدعلی واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 73-99]
 • خورسندیان، محمدعلی ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 87-110]
 • خورسندیان، محمدعلی نگرشی نوین به تحلیل اقتصادی حقوق در پرتوی قاعده فقهی نفی اختلال نظام [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 157-194]
 • خورسندیان، محمد علی تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 155-184]
 • خوئینی، غفور بررسی ماهیت حقوقی قرارداد‏های کُد شِیر در حمل و نقل هوایی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 59-90]
 • خوئینی، غفور درنگی در جرم انگاری «پولشویی» [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 105-130]
 • خوئینی، غفور سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملّی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 185-218]

د

 • داداشی، محمدرضا ماهیّت علم قاضی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 91-112]
 • داداش نژاد دلشاد، داوود ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 7-30]
 • دارابی، شهرداد نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 91-114]
 • دارابی، شهرداد پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 267-292]
 • دارویی، عباسعلی فسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی) [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 117-144]
 • دارویی، عباسعلی ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 263-286]
 • دانش، عبدالصمد تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92 [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 197-224]
 • دانش نهاد، محمد نقش قاعده «احسان» در نفی و ایجاب مسؤولیّت مدنی دولت [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 147-170]
 • دانشورثانی، رضا ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 7-30]
 • دانشور ثانی، رضا تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 239-266]
 • داودالموسوی، سید حسن نهاد ناظر، برآیند بهبود یافته هیأت منصفه در ساختار قضای اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 267-288]
 • داورزنی، حسین امکان سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیّت های تجاری [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 77-94]
 • داورزنی، حسین بازپژوهی مبانی حجیّت قطع و امارات در علم اصول [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 277-298]
 • دره شیری، داود حکم حبس موقت مدیون مدعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 131-156]
 • دنکوب، ابوالفضل محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 57-80]
 • دهقان، نرگس چالش‌های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی ‌های پزشکی قانونی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 251-276]
 • دهقانی، روح اله نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 91-114]
 • دهقانی، روح اله پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 267-292]

ذ

 • ذاکر، منصور ‌ واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 67-86]
 • ذاکری‌نیا، حانیه واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 73-99]
 • ذاکری‌نیا، حانیه ماهیت قراردادهای ساخت‌وساز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 71-94]
 • ذوالفقاری، سهیل وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 25-46]
 • ذوالفقاری، سهیل توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 7-26]
 • ذوالفقاری، سهیل ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 7-34]
 • ذوالفقاری، مهدی قاعده‌ فقهی «إقامه الحدود إلی الامام» [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 95-122]
 • ذوالفقاری، مهدی واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 389-414]
 • ذوالفقاری، مهدی جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر» [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 283-304]
 • ذوالفقاری، مهدی سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 331-350]
 • ذوالفقاری، مهدی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سیاسی و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی آمریکا [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 275-304]
 • ذوالفقاری، مهدی حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 289-320]

ر

 • ریاحی، محمد مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 225-254]
 • ریاحی، محمّد اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 109-130]
 • رادمهر، فرزانه سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • راعی، مسعود واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 37-64]
 • راغبی، محمد علی ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 61-84]
 • رجبی، فرشید بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 161-184]
 • رجبی النی، طاهر ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 61-84]
 • رحمانی، مسعود ماهیّت تأسیس حقوقی حریم طرح ها و اموال عمومی عام المنفعه در املاک خصوصی مجاور آنها [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 185-210]
 • رحیمی نژاد، اسمعیل ‌ واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 67-86]
 • رزمی، محسن نقد حکم اختصاص «جذام» و «برص» به زوجه با تکیه بر نظر فیض کاشانی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 219-240]
 • رستمی، سهیلا بررسی تطبیقی ماهیّت و حکم سرقفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنّت [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 203-226]
 • رستمی چلکاسری، عباداله تأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدّت بر عقود جایز [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 123-160]
 • رستمی نجف آبادی، حامد نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 175-200]
 • رستمی نجف آبادی، حامد مؤلّفه های تأثیرگذار در اجرای حدود [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 235-256]
 • رستمی نجف آبادی، حامد شمول «شبهه» در قاعده درأ [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 107-136]
 • رستمی نجف آبادی، حامد واکاوی معنایی اعتبار رشد و کمال‌ عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 385-410]
 • رستمی نجف آبادی، حامد واکاوی مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازات های شرعی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 75-102]
 • رستمی نجف آبادی، حامد واکاوی فقهی تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی، علی واکاوی ابعاد جرم شناختی جرم سبز از منظر فقه امامیّه و اسناد بین الملل [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 103-130]
 • رشیدی احمدآبادی، محمدرضا بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 147-172]
 • رضی، پوریا بازخوانی ماهیّت عقد و تحلیل جایگاه عقد باطل در فقه امامیّه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 67-90]
 • رضائی، عبدالرضا مشروعیّت سنجی اشتراط قرارداد مشارکت مدنی به عاملیّت تبرّعی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 97-122]
 • رضائی جنید، جابر جواز مشروط در تولیدات تراریخته [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 227-250]
 • رضوی، سید محمد امکان سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیّت های تجاری [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 77-94]
 • رضوانی، علی سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضویان، حسین ردّ پای زبان‌شناسی حقوقی در متون فقهی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 41-64]
 • رضوان طلب، محمدرضا انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 84-114]
 • رضوان طلب، محمدرضا بررسی و تحلیل روایات وارده پیرامون وطی غیر متعارف [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 115-142]
 • رضوان طلب، محمدرضا حکم حبس موقت مدیون مدعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 131-156]
 • رضوان طلب، محمد رضا بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 333-360]
 • رضوانی مفرد، احمد مراحل و کیفیّت نظارت مردم بر حاکمیّت در قالب امر به معروف و نهی از منکر [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 57-76]
 • رفیعی، علی شیوه‌های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 239-266]
 • رمضانی، محمد «تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 155-182]
 • رنجبر الوار علیا، رضا چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 169-198]
 • رهامی، محسن بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 95-120]
 • روحانی مقدم، محمد بازپژوهی در مفهوم «کاداستر» و نقش آن در اثبات دعاوی ملکی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 373-394]
 • روحانی مقدم، محمد جایگاه ثبت نوین اسناد تک برگی و حدنگار در اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بیع املاک [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 439-456]
 • روحانی مقدم، محمد تدابیر پیشگیری از جرائم سایبری با تأکید بر اقدامات پلیسی با رویکردی فقهی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 323-358]
 • روحانی مقدم، محمد واکاوی ابعاد جرم شناختی جرم سبز از منظر فقه امامیّه و اسناد بین الملل [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 103-130]
 • روحی برندق، کاوس تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 201-224]
 • روحی یزدی، محمدحسین «تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 7-36]

ز

 • زارع، اکبر آثار مسئولیت مدنی سوئ استفاده از اضطرار در حقوق ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع، علی بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک ‌های غیر دولتی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 359-386]
 • زارع، علی مبانی فقهی و حقوقی نظارت شرعی و راهکارهای اجرایی شدن آن در نظام بانکداری اسلامی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 165-186]
 • زارعی، محمد قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 123-152]
 • زبرجد، سیده فاطمه نگرشی نوین به تحلیل اقتصادی حقوق در پرتوی قاعده فقهی نفی اختلال نظام [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 157-194]
 • زراعت، عباس «مفهوم قید»؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 65-82]
 • زراعت، عباس تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 63-94]
 • زراعت، عباس مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 415-438]
 • زراعت، عباس الگوی میانجی گری در دادرسیِ بزه دیده- بزهکارمحور در نظام حقوقی ایران و اسلام [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 7-38]
 • زراعت، عباس جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 225-256]
 • زرگریان، طه بازگشت منافع زائل شده؛ استقرار و استرداد دیات (خلاءزدایی قانونی از جنایت بر منافع) [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 173-202]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار واکاوی تزاحم و کاربرد آن در اصول و فقه با رویکردی بر دیدگاه شهید صدر [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 251-274]
 • زکی خانی، نجمه نگاهی فقهی به حقّ عینی برندگان جوایز بانکی ناشی از قرعه کشی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 79-104]
 • زمانی، محمود ماهیّت تأسیس حقوقی حریم طرح ها و اموال عمومی عام المنفعه در املاک خصوصی مجاور آنها [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 185-210]

س

 • ساجدی، مهدی رویکرد شناسی فقهی تقدم اسناد رسمی بر عادی در نظام مسائل قضای اسلامی (پیشنهاد اصلاحیه قانون ثبت اسناد) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 289-312]
 • ساداتی، سید محمد مهدی شرایط اعمال قاعده درأ در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 113-146]
 • سادات حسینی، حسین سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 331-350]
 • سادات حسینی، سیدحسین حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 131-156]
 • ساعتچی، علی تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 247-264]
 • ساعت چی، علی تاثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطایی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 169-192]
 • سالارزایی، امیرحمزه بررسی مسؤولیت کیفری تیم پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 99-125]
 • سالارزایی، امیر حمزه تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 307-328]
 • سالمی، جواد وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 195-220]
 • سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید آسیب شناسی شرایط شهادت شهود با رویکرد مدیریّت تعارض منافع در قضای اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 313-338]
 • سبز علی گل، بهمن تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 123-148]
 • ستوده، حمید انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 171-198]
 • ستوده، حمید واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 143-169]
 • سعیدی، داود بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 193-218]
 • سعیدی، سمیه تحلیل انتقادی جایگاه «دیه» بر اساس ترتیب عقلانی روش های جبران خسارت [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 225-246]
 • سکوتی نسیمی، رضا بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 147-172]
 • سکوتی نسیمی، رضا شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 219-246]
 • سلطانی، عباسعلی گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 85-102]
 • سلطانی، عباسعلی درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 123-154]
 • سلطانی، عباسعلی حجیّت خبر واحد در امور مهمّه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 177-192]
 • سلطانی، عبّاسعلی مبانی فقهی نهاد اعاده حیثیّت [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 83-108]
 • سلیمانی، حمید بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 67-93]
 • سلیمانی، حمید درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 123-154]
 • سلمان زاده، جعفر تأثیر اکراه در ایقاع [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 183-202]
 • سلمان زاده، جعفر بررسی فقهی حقوقی موارد دفاع شرکت های هواپیمائی در دعاوی سوانح هوائی (کنوانسیون ورشو- مونترال) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 149-180]
 • سلمان زاده، جعفر بررسی فقهی حقوقی قصاص پدر در جنایت علیه کودکان متولّد از اسپرم اهدایی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 255-274]
 • سلمان‌زاده، جعفر بررسی ماهیت حقوقی قرارداد‏های کُد شِیر در حمل و نقل هوایی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 59-90]
 • سیمایی صراف، حسین واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 109-128]
 • سیمایی صراف، حسین شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 203-230]
 • سیمایی صراف، حسین نقدی بر «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» در پرتو معرفت ‌شناسی جدید [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 373-402]

ش

 • شاکری، بلال بررسی فقهی حقوقی تصرّفات فاسخ عقد [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 115-138]
 • شاکری گلپایگانی، طوبی تحدید تمکین از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 91-124]
 • شامبیاتی، هوشنگ بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 95-120]
 • شاملو، باقر جرم انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه و قانون [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 221-244]
 • شاهی، احمد واکاوی تقصیر به عنوان مبنایی برای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 59-86]
 • شاهچراغ، سیدحسین تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 115-136]
 • شاهچراغ، سیدحسین تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 185-206]
 • شاه چراغ، سید حسن سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سیاسی و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی آمریکا [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 275-304]
 • شاهرخی، طیبه جایگاه حمایت از زنان بزه دیده در جرایم علیه کرامت انسانی در فرآیند عدالت کیفری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 231-254]
 • شاه ملک پور، حسن تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 139-166]
 • شیبانی، مریم بررسی مسؤولیت کیفری تیم پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 99-125]
 • شیخ زاده، سامره جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 517-554]
 • شیداییان آرانی، مهدی نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 91-114]
 • شیدائیان آرانی، مهدی پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 267-292]
 • شیری، مهرزاد تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 155-184]
 • شرقی، مرضیه تأمّلی در ضرورت احراز عسر و حرج در محاکم جهت صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش در کلیّه طلاق ها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 65-88]
 • شعاریان ستاری، ابراهیم ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 7-32]
 • شعبانی کندسری، هادی تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 247-274]
 • شعبانی کَندسری، هادی جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن» [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 65-96]
 • شفیعی علویجه، قاسم مطالعه فقهی حقوقی قرارداد حمل و نقل کالای قاچاق و ید متصدّی حمل و نقل بر مال قاچاق [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 135-164]
 • شکربیگی، علیرضا سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملّی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 185-218]
 • شکرچی زاده، محسن الگوی میانجی گری در دادرسیِ بزه دیده- بزهکارمحور در نظام حقوقی ایران و اسلام [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 7-38]
 • شکرچی زاده، محسن سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 39-66]
 • شکرچی زاده، محسن مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 255-282]
 • شمس، احمد وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری» [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 223-248]
 • شمس الهی، عطیه تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 9-25]
 • شمس ناتری، محمد ابراهیم مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 249-278]
 • شمس ناتری، محمد ابراهیم قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 7-32]
 • شنیور، قادر ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 87-110]
 • شنیور، قادر نکاح های نوین معاصر و مشروعیت آن ها [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 47-67]
 • شهباز قهفرخی، سجاد زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 95-116]
 • شهباز محمدی، مهدی مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 121-144]

ص

 • صابری، مریم بررسی ضریب همکاری و میزان مشارکت نویسندگان مقالات مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پنج سال اخیر (بازه زمانی 1388 تا 1393) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 257-270]
 • صابریان، بهروز تک فرزندی، مصداق سوء استفاده از حقّ [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 51-76]
 • صابریان، علیرضا تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 199-220]
 • صادقی، مجتبی قصاص کلامی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 35-56]
 • صادقی، محمد هادی ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 167-194]
 • صادقی راد، الهام ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 245-270]
 • صادقی رام، رقیه بررسی فقهی حقوقی قصاص پدر در جنایت علیه کودکان متولّد از اسپرم اهدایی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 255-274]
 • صالحی، سید مهدی تدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 181-210]
 • صالحی، علی آقا تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 199-220]
 • صالحی، کریم چالش‌های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی ‌های پزشکی قانونی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 251-276]
 • صالحی مازندرانی، محمد وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 195-220]
 • صانعی، ابوذر بررسی فقهی قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 199-222]
 • صبوری پور، مهدی امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 65-90]
 • صدری، سید محمد تحلیل رابطه علیّت و آثار آن در ماهیت اعتباری افعال حقوقی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 161-190]
 • صدری، سید محمد نهادینه شدن نهاد «اجتهاد» در خلافت راشدین [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 221-254]
 • صدری، سیّد محمد درنگی در حکم فقهی تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر متوفّی به زن [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 117-134]
 • صرامی، سیف الله نقش مواد تراریخته در امنیت بهداشتی روابط زوجین از منظر فقه [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 187-212]
 • صفایی، حکیمه بازپژوهی شرط اسلام قاضی در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه اهل کتاب [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 473-496]
 • صفایی، سمیه نقد حکم اختصاص «جذام» و «برص» به زوجه با تکیه بر نظر فیض کاشانی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 219-240]
 • صفایی، مریم گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 85-102]
 • صفائی، محمد حسین ارزیابی از مواجهه‌ معرفتی اصولی با اخباری ذیل مسأله حجیّت ذاتی قطع [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 305-332]
 • صفائی، محمد حسین معرفت‌شناسی نظریه توالد ذاتی شهید صدر [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 205-232]
 • صفری، اسفندیار بررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 361-388]
 • صفرخانی، محدثه تدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 181-210]
 • صفوی شاملو، حسین تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 145-168]
 • صمدی، مرتضی آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 153-176]

ض

ط

 • طالب احمدی، حبیب ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 111-134]
 • طاهایی، سید محمد حسن نهاد ناظر، برآیند بهبود یافته هیأت منصفه در ساختار قضای اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 267-288]
 • طاهایی، سید محمد حسن تأسیس قاعده فقهی حمایت از زنان بزهکار [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 53-78]
 • طاهرخانی، حسین نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 33-56]
 • طباطبایی، محمد صادق تحلیل تطبیقی نظریه عوض به عنوان مبنای لزوم اعمال حقوقی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 233-262]
 • طباطبایی، محمد صادق واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 257-284]
 • طهماسبی، جواد بررسی تطبیقی آثار نظارت قضایی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 321-346]
 • طهوری (نوروزی)، صادق تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 145-168]

ع

 • عابدی، محمد تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 145-168]
 • عابدی، محمد تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 247-264]
 • عابدی، محمد قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 241-262]
 • عابدی، محمد شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 361-394]
 • عابدی، محمد تاثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطایی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 169-192]
 • عابدینی، احمد تأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 279-300]
 • عارف نیا، طیبه واکاوی تأثیر اذن بزه ‌دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 67-96]
 • عارف نیا، طیبه سیر تطوّر آراء و آثار اصولی علّامه فیض کاشانی؛ از تفکّر اصولی تا اخباری [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 233-262]
 • عاشوری، مهدی تمایز سلول ‌های بنیادی مزانشیمی مرد بیگانه و تولید سلول های زایشی مردان (اسپرم) و تزریق آنها به همسر فرد نابارور در فقه امامیّه [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 259-286]
 • عالی پور، حسن کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 193-224]
 • عالی پور، حسن رویارویی با بزهکاری مهاجران در سیاست کیفری ایران «داشته‌ها و بایسته‌ها» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 277-314]
 • عالی پور، حسن عناصر مجرمانه شناور؛ امکان سنجی تحقّق عناصر جرایم زیست محیطی [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 121-146]
 • عامریان، شقایق امکان سنجی صیرورت عدالت بر مبنای تسجیل احراز توبه [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 391-414]
 • عباسی، مصطفی تأثیر اکراه در ایقاع [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 183-202]
 • عباسی گلمایی، مراد بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 7-28]
 • عباسلو، بختیار شیوه‌های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 239-266]
 • عبدالله پور، اکرم واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 285-322]
 • عبدالله پور، محمدمهدی وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری» [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 223-248]
 • عبداللهی نژاد، عبدالکریم نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجیه [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 103-122]
 • عبدالهی قهفرخی، شهیار کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 193-224]
 • عبدالهی‌نژاد، عبدالکریم بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 67-93]
 • عربیان، علی اصغر «تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 7-36]
 • عزیزی، علیرضا مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری اخلال در فرآیند دادرسی کیفری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 255-278]
 • عزیزیان فارسانی، مریم جرم انگاری همجنس‌گرایی با رویکرد انتقادی به‌ ماده 237 ق.م.ا. [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 157-180]
 • عیسی زاده، سید مسعود عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّ در اقرار بزهکار [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-232]
 • عسکری، سامان مقایسه نظریه عقیم شدن قرارداد با نظریات قوه قاهره، تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 173-194]
 • عسگری، عباس بررسی فقهی دادرسی الکترونیک و آسیب شناسی آن [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 129-152]
 • عسگری آرانی، سجاد مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 255-282]
 • عسگرخانی، ابومحمد نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 263-282]
 • عضدی، مرضیه بررسی ضریب همکاری و میزان مشارکت نویسندگان مقالات مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پنج سال اخیر (بازه زمانی 1388 تا 1393) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 257-270]
 • عظیمیان، عسل جرم انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه و قانون [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 221-244]
 • علایی، صابر مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 283-306]
 • علی آبادی، علی ماهیت ایجاد اختلال در حضانت [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-101]
 • علی آبادی، علی ماهیت ایجاد اختلال در حضانت [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-101]
 • علی آبادی، علی عقد معلّق در قانون مدنی و اثر تعلیق به شرایط صحّت عقد [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 191-210]
 • علی اکبری بابوکانی، احسان روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 211-238]
 • علی اکبری بابوکانی، احسان سوء برداشتی تاریخی در مسأله غناء با نگاهی به نظریه شیخ انصاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 81-108]
 • علی پور، عادل منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 43-66]
 • علی پور، عادل عزیمت غیرساختارمند نظام ادلّه اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تأکید بر قسامه [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 359-390]
 • علیزمانی سردارآبادی، محمد جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر» [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 283-304]
 • علیشاهی، ابوالفضل نقش قاعده «احسان» در نفی و ایجاب مسؤولیّت مدنی دولت [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 147-170]
 • علی محمدی، طاهر قاعده‌انگاری «کُلُّ ما یُسَبِّبُ ایذاءَ الوالِدَینِ فَهُوَ حَرامٌ» [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 457-484]
 • علی محمدی، طاهر مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 219-251]
 • علیمحمدی، طاهر مشروعیّت سنجی اشتراط قرارداد مشارکت مدنی به عاملیّت تبرّعی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 97-122]
 • علمی سولا، محمدرضا حجیّت خبر واحد در امور مهمّه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 177-192]
 • علی‌نژادی گورابجواری، محمد تأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدّت بر عقود جایز [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 123-160]
 • علوی، سیدمحمد تقی بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 147-172]
 • علوی، سیدمحمود مؤلّفه های تأثیرگذار در اجرای حدود [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 235-256]
 • علومی یزدی، حمید رضا ساختار و چالش‌های حقوقی قرارداد اختیار معامله [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-148]
 • علوی وثوقی، سید یوسف بازخوانی مبانی فقهی حرمت و ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 207-232]
 • عندلیبی، علی پژوهشی در حیل تخلّص از ربا با تأکید بر بیع عینه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 325-348]

غ

 • غانم، الهام ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 33-48]
 • غریبه، علی تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 7-30]
 • غفاری، مجتبی تحلیل حکم خودکشی در بوته مبانی فقهی و حقوقی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 113-134]
 • غفاری، هدی ماهیّت تأسیس حقوقی حریم طرح ها و اموال عمومی عام المنفعه در املاک خصوصی مجاور آنها [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 185-210]
 • غلامی، نگین تفاوت در آیین مورث و وارث: تعارض قوانین [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-104]
 • غلامرضاراوی، هادی تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 133-154]
 • غنی زاده، مهدیه چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 279-304]
 • غنی زاده، مهدیه نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 305-330]
 • غوث، حسن معیار انتخاب حالفان در قسامه‏ ی قتل عمدی از منظر فقه امامیه [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 415-442]

ف

 • فاتحی، علی امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 287-312]
 • فیاض بخش، مرجانه نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 263-282]
 • فانی، سبیکه تأمّلی پیرامون شرطیّت «حرز» در سرقت [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 165-184]
 • فتّاحی، سیدمحسن دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 87-108]
 • فتاح زاده، زهرا قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه‌ صحیح مصرف [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 129-156]
 • فتحی زاده، امیر هوشنگ اصل شفافیّت در معاملات دولتی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 37-64]
 • فتحی کته گنبدی، صادق روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 211-238]
 • فراهتی، عباسعلی مجازات شرکت در قتل [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 211-244]
 • فرحبخش، مجتبی رویارویی با بزهکاری مهاجران در سیاست کیفری ایران «داشته‌ها و بایسته‌ها» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 277-314]
 • فرح زادی، علی اکبر تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 195-214]
 • فرزاد، مسعود تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 7-24]
 • فرزاد، مسعود مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه» [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-20]
 • فرزاد، مسعود سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 331-350]
 • فرزاد، مسعود به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 7-20]
 • فرمنش، طاهره بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 351-384]
 • فرهادیان، عبدالرضا انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 171-198]
 • فرهادیان، عبدالرضا واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 143-169]
 • فصیح، منصوره تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 201-224]
 • فصیحی زاده، علیرضا تحلیل انتقادی جایگاه «دیه» بر اساس ترتیب عقلانی روش های جبران خسارت [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 225-246]
 • فیض، زهرا کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 245-276]
 • فیض، زهرا ماهیّت علم قاضی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 91-112]
 • فیض اصفهانی، مهدیه «طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 305-330]
 • فقیهی، علی پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-124]
 • فلاح، محمد جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 225-256]
 • فلاحی، احمد واکاوی جرم‌انگاری ارتداد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]
 • فلاحی، سید عدنان بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 233-258]
 • فلاحی فر، گلناز تمایز سلول ‌های بنیادی مزانشیمی مرد بیگانه و تولید سلول های زایشی مردان (اسپرم) و تزریق آنها به همسر فرد نابارور در فقه امامیّه [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 259-286]
 • فهیم، محسن وضعیت‌شناسی زیارت أهل قبور (رفتگان خاک) در فقه مقارن [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 77-112]
 • فهیم، نرگس تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 195-214]
 • فهیمی، عزیزاله اعتبار اثباتی بیّنه مدّعی‌علیه در دعاوی مدنی و کیفری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 37-72]

ق

 • قیاسی، جلال الدین بررسی تزاحم و موجودیّت آن در تعدّد جرائم [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 303-324]
 • قبولی، محمد تقی بررسی امکان وقوع اجماع از منظر فقه امامیه [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 177-204]
 • قبولی درافشان، سید محمد تقی حقوق متهم با رویکردی فقهی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 23-51]
 • قبولی درافشان، سید محمد مهدی شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 361-394]
 • قبولی درافشان، محمدتقی جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 157-174]
 • قبولی درافشان، محمد تقی تحلیل و بررسی مبانی در بکارگیری قواعد عقلی در استنباط فقهی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 485-516]
 • قبولی در افشان، سید محمد تقی نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجیه [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 103-122]
 • قدسی، سید ابراهیم الحاق جدّ پدری و مادر به حکم معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند (مطالعه‌ای فقهی و حقوق) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 95-121]
 • قدسی، سید ابراهیم الحاق جدّ پدری و مادر به حکم معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند (مطالعه‌ای فقهی و حقوق) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 95-121]
 • قدسی، سید ابراهیم جرایم صوتی و تصویری در قلمرو عفت و اخلاق عمومی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 135-176]
 • قربانی، اسماعیل نقدی بر ادلّه‌ روائی نسخ حلیّت ازدواج موقّت [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 309-332]
 • قربانیان، حسین نگرشی نو بر علل رافع مسؤولیت مدنی پزشک [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 169-190]
 • قسمتی تبریزی، علی اصل «جبران کامل زیان» [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 135-174]
 • قسمتی تبریزی، علی تعهّدات غرامتی و نفقه ای در مسوولیّت مدنی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 181-208]
 • قسمتی تبریزی، علی دعوای بلامنازع [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 313-344]
 • قنبرپور، بهنام جواز مشروط در تولیدات تراریخته [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 227-250]
 • قندور بیجارپس، اسماعیل قلمرو قاعده‌ «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 69-92]
 • قنواتی، جلیل مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 283-306]
 • قنواتی، جلیل مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت: قانون سیاست های اجرایی اصل 44 ق.ا [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 345-372]
 • قورچی بیگی، مجید کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم درموضوع ماده 630 قانون تعزیرات اسلامی «بازخوانی ادله روایی حکم قتل در فراش» [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 147-176]
 • قیوم زاده، محمود تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 123-148]

ک

 • کاتبی، محمدحسین تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 315-344]
 • کاشانی، جواد اصل شفافیّت در معاملات دولتی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 37-64]
 • کاظمی، علی واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 333-360]
 • کاظمی، قباد بـزه دیـدگان قـاچاق دارو [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 37-64]
 • کاظمی افشار، هاجر نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-45]
 • کاظمی گلوردی، محمدرضا نقد حکم اختصاص «جذام» و «برص» به زوجه با تکیه بر نظر فیض کاشانی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 219-240]
 • کاویار، حسین عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-73]
 • کبیری، حمید اجرای زودهنگام تعهّدات قراردادی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 25-42]
 • کبیری، سهیل درنگی در جرم انگاری «پولشویی» [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 105-130]
 • کیخا، محمدرضا بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 193-218]
 • کیخا، محمد رضا چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 279-304]
 • کیخا، محمد رضا نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 279-300]
 • کیخا، محمد رضا نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 305-330]
 • کیخا، محمد رضا امکان سنجی صیرورت عدالت بر مبنای تسجیل احراز توبه [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 391-414]
 • کیخا فرزانه، محمدامین تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 201-224]
 • کراچیان ثانی، فاطمه قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویی از منظر فقه و حقوق خانواده [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 359-378]
 • کریمی، ابراهیم تأثیر رضایت جانی در پرداخت فاضل دیه (نقدی بر مادّه 360 ق.م.ا) [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 53-68]
 • کریمی، عباس تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 247-274]
 • کریمی، عباس ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 245-270]
 • کریمی، عباس قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 411-438]
 • کریمی، فاطمه واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 257-284]
 • کشتکاری، معصومه ساختار و چالش‌های حقوقی قرارداد اختیار معامله [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-148]
 • کلانتری، حمیدرضا مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 249-278]
 • کلانتری، کیومرث قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 123-152]
 • کلانتری خلیل آباد، عباس تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 257-278]
 • کلیجی، سمیه نقد نظریّه عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی با استناد به منابع فقهی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 387-418]
 • کوخایی زاده، کریم مشروعیّت سنجی اشتراط قرارداد مشارکت مدنی به عاملیّت تبرّعی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 97-122]
 • کوخایی زاده، کریم واکاوی تزاحم و کاربرد آن در اصول و فقه با رویکردی بر دیدگاه شهید صدر [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 251-274]
 • کوشکی، غلامحسن اهداف نظام دادرسی کیفری، چشم‌اندازی اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 339-358]

گ

 • گلی، سلمان مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 415-438]
 • گلباغی ماسوله، سید علی جبار چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 301-324]
 • گلدوزیان، حسین عزیمت غیرساختارمند نظام ادلّه اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تأکید بر قسامه [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 359-390]
 • گل گون، عبدالکریم واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 213-238]
 • گلین مقدم، عیسی مسؤولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 43-62]
 • گواهی، زهرا عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّ در اقرار بزهکار [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-232]
 • گودرزی، سیاوش قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 7-32]
 • گوینده، هدی کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 81-120]

ل

 • لسانی، محسن جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 275-300]
 • لطیف زاده، مهدیه رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 271-288]
 • لطیف زاده، مهدیه شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 361-394]

م

 • مالدار، محمدحسن امکان ‌سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام‌ های حقوقی ایران و ایتالیا [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 59-92]
 • مالمیر، محمود مفهوم مالکیّت مشاع در تحقّق جرائم علیه اموال [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 21-50]
 • متّقی اردکانی، امید تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 63-94]
 • متین، مهدی مجازات شرکت در قتل [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 211-244]
 • مجیدی، سیدمحمود واکاوی دیدگاه‌های فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تأکید بر ضابطه نظم عمومی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 175-196]
 • مجیدی، سیدمحمود تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 289-316]
 • مجیدی، سیدمحمود تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 125-170]
 • مجیدی، محمود آسیب ‌شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 331-356]
 • محرابی سی سخت، محمد صادق دعوای بلامنازع [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 313-344]
 • محسنی، سعید شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 361-394]
 • محسناتبار، محبوبه نمایه مقاله‌های شماره‌ی12،14، 19، 23 ویژه‌نامه‌ی فقه و حقوق اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 169-178]
 • محسنی دهکلانی، محمد اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-58]
 • محسنی دهکلانی، محمد قلمرو قاعده‌ «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 69-92]
 • محسنی دهکلانی، محمد عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 137-160]
 • محسنی دهکلانی، محمد امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 287-312]
 • محضری، فرانک رویارویی با بزهکاری مهاجران در سیاست کیفری ایران «داشته‌ها و بایسته‌ها» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 277-314]
 • محقق داماد، سید مصطفی ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 345-370]
 • محمدی، پژمان تمییز ملغی الأثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 325-350]
 • محمدی، سام تضامن عقدی در حقوق مدنی ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 93-108]
 • محمدی، سام ماهیّت و آثار حقّ دستدارمی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 215-246]
 • محمدی بلبان اباد، فراست تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 307-328]
 • محمدرضا داداشی نیاکی، محمدرضا مفهوم و ماهیت اطمینان در علم اصول [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 7-34]
 • محمدزاده، زینب چیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق زوجین [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 287-308]
 • محمدزاده، زینب تحلیل انتقادی نظریّه انحصار الفاظ ایجاب در عقد نکاح [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 275-302]
 • محمودآبادی، صالحه جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 157-174]
 • محمودیان اصفهانی، کامران مفهوم مالکیّت مشاع در تحقّق جرائم علیه اموال [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 21-50]
 • محمودی برام، فریده مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 219-251]
 • مختاری، محمدحسین واکاوی معنایی اعتبار رشد و کمال‌ عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 385-410]
 • مختاری چهاربری، علی آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 153-176]
 • مرادی، روح الله قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 411-438]
 • مرادی، عباس قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 67-92]
 • مرادی، عبدالرحیم حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 7-32]
 • مرادی، یوسف نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 279-300]
 • مرادپور، ژیلا نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی ‌های نظری و تجربه‌ های عملی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 65-94]
 • مرتاضی، احمد بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 137-164]
 • مرتضوی، سیده سمیه قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 241-262]
 • میرخلیلی، سید احمد تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 257-278]
 • میرخلیلی، سیدمحمود نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 91-114]
 • میرخلیلی، سیدمحمود پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 267-292]
 • میرداداشی، سید مهدی بررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 361-388]
 • میرزایی، فرهاد جایگاه حمایت از زنان بزه دیده در جرایم علیه کرامت انسانی در فرآیند عدالت کیفری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 231-254]
 • میرزایی، محمد ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 167-194]
 • میرشکاری، عباس تقاص [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 29-47]
 • میرطاهری، رضا نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 33-56]
 • میر عباسی، سید باقر نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 263-282]
 • میرکو، حمید رضا واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 389-414]
 • مسجدسرایی، حمید اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 63-84]
 • مسجدسرایی، حمید بازپژوهی ادلّه مانعیّت قتل خطائی از ارث [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 137-160]
 • مسجدسرایی، حمید نگرشی نو بر علل رافع مسؤولیت مدنی پزشک [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 169-190]
 • مسجدسرایی، حمید کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 245-276]
 • مسجدسرایی، حمید تضییع «حقّ حیات وحش» در «باغ وحش» [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 301-318]
 • مسجدسرایی، حمید درنگی در جرم انگاری «پولشویی» [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 105-130]
 • مسجدسرایی، حمید وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثلاث» [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 7-32]
 • مسجدسرایی، حمید حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 351-372]
 • مسجدسرایی، حمید بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 233-258]
 • مسجدسرایی، حمید جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر» [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 283-304]
 • مسجدسرایی، حمید سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسجدسرایی، حمید تحلیل گونه شناسی پاسخ دهی واکنشی به بزه در فضای مجازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 21-54]
 • مسجدسرایی، حمید حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 289-320]
 • مسجدسرائی، حمید واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 285-322]
 • مسعود، غلامحسین مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 255-282]
 • مسعودی، ناصر ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 7-32]
 • مصطفی زاده، فهیم جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 149-170]
 • مظهر قراملکی، علی «طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 305-330]
 • مظهر قراملکی، علی نقدی بر ادلّه‌ روائی نسخ حلیّت ازدواج موقّت [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 309-332]
 • معرفت، رحمان نمایه مقاله‌های شماره‌ی12،14، 19، 23 ویژه‌نامه‌ی فقه و حقوق اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 169-178]
 • معرفت، رحمان بررسی ضریب همکاری و میزان مشارکت نویسندگان مقالات مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پنج سال اخیر (بازه زمانی 1388 تا 1393) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 257-270]
 • معصومی، محمدمهدی اثر قراردادهای خصوصی بر تضییق مسئولیت امین [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 293-316]
 • ملکی، مرضیه بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 333-360]
 • مناقب، زهرا سادات اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 443-472]
 • مناقب، زهرا سادات بررسی تزاحم و موجودیّت آن در تعدّد جرائم [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 303-324]
 • مناقب، سید مصطفی اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 443-472]
 • مهدیان، محسن زمان، مکان و هزینه وفای به عهد [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 49-66]
 • مهدوی پور، اعظم کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم درموضوع ماده 630 قانون تعزیرات اسلامی «بازخوانی ادله روایی حکم قتل در فراش» [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 147-176]
 • مهدوی ثابت، محمدعلی مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری اخلال در فرآیند دادرسی کیفری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 255-278]
 • مهرآسا، جمشید بازپژوهی در مفهوم «کاداستر» و نقش آن در اثبات دعاوی ملکی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 373-394]
 • مهرآسا، جمشید جایگاه ثبت نوین اسناد تک برگی و حدنگار در اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بیع املاک [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 439-456]
 • مهرافشان، علی رضا دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 119-147]
 • مهربانی، ساجده بررسی تطبیقی آثار نظارت قضایی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 321-346]
 • موحدی محب، مهدی اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 125-145]
 • موحّدی محب، مهدی بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 137-164]
 • موسوی، سید جمال تدابیر پیشگیری از جرائم سایبری با تأکید بر اقدامات پلیسی با رویکردی فقهی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 323-358]
 • موسوی، سید رسول بازپژوهی شرط اسلام قاضی در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه اهل کتاب [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 473-496]
 • موسوی، سید محمد صادق واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 209-234]
 • موسویان، سید علی کیفر مرتد، حکمی سیاسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 145-171]
 • موسوی جوردی، طیّبه سادات بررسی و تحلیل روایات وارده پیرامون وطی غیر متعارف [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 115-142]
 • موسوی مقدم، سیدمحمد مقایسه حقّ ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 229-256]
 • موسوی مقدم، سیده سمانه تأثیر بیماری های جسمی بر سلب حضانت [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 211-228]
 • مولودی، محمد ماهیت اقرار مدنی از دیدگاه معرفت شناسی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 101-119]
 • مولودی، محمد ماهیت اقرار مدنی از دیدگاه معرفت شناسی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 101-119]
 • مولودی، محمد ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 85-100]
 • مولودی، محمد تحلیل انتقادی ماهیت ادلّه‌ تحمیلی در حقوق اثبات دعوا [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 191-210]
 • مولودی، محمد تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 329-358]
 • مولودی، محمد مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 121-144]
 • مولوی وردنجانی، سعید تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92 [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 197-224]
 • مولوی وردنجانی، سعید جرم انگاری همجنس‌گرایی با رویکرد انتقادی به‌ ماده 237 ق.م.ا. [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 157-180]
 • مولوی وردنجانی، سعید تمایز سلول ‌های بنیادی مزانشیمی مرد بیگانه و تولید سلول های زایشی مردان (اسپرم) و تزریق آنها به همسر فرد نابارور در فقه امامیّه [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 259-286]
 • مولوی وردنجانی، سعید وضعیت‌شناسی زیارت أهل قبور (رفتگان خاک) در فقه مقارن [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 77-112]
 • مؤمنی، خسرو بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 137-164]
 • مؤمنی، خسرو تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 199-220]
 • مؤمنی، عابدین بررسی امکان لحاظ قصد امتثال امر در متعلق خطاب [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 153-167]
 • مؤمنی، عابدین مؤلّفه های تأثیرگذار در اجرای حدود [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 235-256]
 • مؤمنی، عابدین مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 317-344]
 • مؤمنی، عابدین جایگاه حق و تکلیف در اطلاع رسانی (انطباق مصادیق حقوق موضوعه ایران بر مفاهیم آیات‌الاحکامی قرآن) [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 263-288]
 • مومنی، خسرو کیفیّت مسؤولیت عوامل متعدّد زیان (نقد مواد 526، 533 و 535 ق.م.ا مصوّب 1392) [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 247-274]
 • مومنی، عابدین اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 63-84]

ن

 • نیازی، قدرت الله نقش حاکم در حجر سفیه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 29-42]
 • نیازی، قدرت الله ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 147-174]
 • ناصر شادباد، ابراهیم چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 169-198]
 • ناصری مقدم، حسین جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 157-174]
 • ناصری مقدم، حسین گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 85-102]
 • ناصری مقدم، حسین روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 211-238]
 • ناصری مقدم، حسین عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّ در اقرار بزهکار [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-232]
 • ناصری مقدم، حسین معیار انتخاب حالفان در قسامه‏ ی قتل عمدی از منظر فقه امامیه [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 415-442]
 • نبی نیا، خالد درنگی در حکم فقهی تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر متوفّی به زن [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 117-134]
 • نجفی، حسین مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 415-438]
 • نحفی توانا، علی جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 149-170]
 • نخعی سرو، پروانه تأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 279-300]
 • نصیری رضی، ولی ا... تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 69-86]
 • نصیری رضی، ولی اله ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مِسیار در فقه اهل سنت و مذهب امامیه [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 25-63]
 • نظری، اعظم حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 351-372]
 • نظری، اعظم واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 285-322]
 • نظری، سمیه اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 301-316]
 • نظرپور، حمزه قاعده‌انگاری «کُلُّ ما یُسَبِّبُ ایذاءَ الوالِدَینِ فَهُوَ حَرامٌ» [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 457-484]
 • نظرپور، حمزه مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 219-251]
 • نظری توکلی، سعید اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 301-316]
 • نظری توکلی، سعید قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویی از منظر فقه و حقوق خانواده [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 359-378]
 • نظری توکلی، سعید چیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق زوجین [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 287-308]
 • نظری ندوشن، محمد تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 257-278]
 • نعیمی، طاهره سادات مقایسه حقّ ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 229-256]
 • نعمت‌اللهی، اسماعیل تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 109-132]
 • نعمت‌زاده، رجب علی عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-73]
 • نفری، جواد پژوهشی در حیل تخلّص از ربا با تأکید بر بیع عینه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 325-348]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر (با رویکرد انتقادی به ماده841 قانون مدنی) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 101-116]
 • نقدی دورباطی، مریم چالش‌های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی ‌های پزشکی قانونی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 251-276]
 • نیکخواه، رضا تدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 181-210]
 • نیک خواه سرنقی، رضا حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 11-36]
 • نیک عمل، زهره ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 345-370]
 • نیکنام، محمدرضا حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 289-320]
 • نکونام، وحید امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 497-524]
 • نیکوئی، مجید نقدی بر «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» در پرتو معرفت ‌شناسی جدید [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 373-402]
 • نهادی کاشانی، علی مطالعه فقهی حقوقی قرارداد حمل و نقل کالای قاچاق و ید متصدّی حمل و نقل بر مال قاچاق [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 135-164]
 • نوابی مقدم، زینب بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک ‌های غیر دولتی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 359-386]
 • نوابی مقدم، زینب مبانی فقهی و حقوقی نظارت شرعی و راهکارهای اجرایی شدن آن در نظام بانکداری اسلامی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 165-186]
 • نوبهار، رحیم قاعده‌ فقهی «إقامه الحدود إلی الامام» [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 95-122]
 • نوبهار، رحیم «تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 155-182]
 • نوری امامزاده‌ای، علیرضا زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 95-116]
 • نوریان، مهدی جایگاه حق و تکلیف در اطلاع رسانی (انطباق مصادیق حقوق موضوعه ایران بر مفاهیم آیات‌الاحکامی قرآن) [دوره 15، شماره 30، 1402، صفحه 263-288]
 • نور شرق، جمشید وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری» [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 223-248]
 • نوروزی، علیرضا تحلیل و بررسی مبانی در بکارگیری قواعد عقلی در استنباط فقهی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 485-516]

و

 • واله، حسین ارزیابی از مواجهه‌ معرفتی اصولی با اخباری ذیل مسأله حجیّت ذاتی قطع [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 305-332]
 • وحدتی شبیری، سید حسن وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 395-412]
 • ورزی، فاطمه بازپژوهی حکم شرعی کنترل جمعیّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-52]
 • وروایی، اکبر تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 35-62]
 • ولی‌زاده، محمدجواد رابطه‌ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 133-161]

ه

 • هاشمی خانعباسی، سیدعلی نقد نظریّه عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی با استناد به منابع فقهی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 387-418]
 • هاشم زاده، مرتضی تمایز سلول ‌های بنیادی مزانشیمی مرد بیگانه و تولید سلول های زایشی مردان (اسپرم) و تزریق آنها به همسر فرد نابارور در فقه امامیّه [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 259-286]
 • هدایی، علیرضا بازپژوهی مبانی حجیّت قطع و امارات در علم اصول [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 277-298]
 • هوشمند فیروزآبادی، حسین جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 517-554]

ی

 • یاقوتی، ابراهیم جرم انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه و قانون [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 221-244]
 • یحیی‌پور، جمشید تضامن عقدی در حقوق مدنی ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 93-108]
 • یحیی‌زاده، یاسر الحاق جدّ پدری و مادر به حکم معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند (مطالعه‌ای فقهی و حقوق) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 95-121]
 • یزدیان، جعفر مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 415-438]
 • یزدیان جعفری، جعفر جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 225-256]
 • یعقوب زاده مجرد، عباس تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 145-168]
 • یمرلی، صالح مسؤولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 43-62]
 • یوسفی پور، فرهاد موقعیت و مبانی ارزش گذاری محیط زیست و لزوم مقابله با آلاینده ها در فقه اسلام [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 7-30]
 • یوسفی صادقلو، احمد بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک ‌های غیر دولتی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 359-386]
 • یوسفی صادقلو، احمد مبانی فقهی و حقوقی نظارت شرعی و راهکارهای اجرایی شدن آن در نظام بانکداری اسلامی [دوره 15، شماره 31، 1402، صفحه 165-186]
 • یوسفوند، محمود تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 133-154]