بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22075/feqh.2020.19368.2288

چکیده

مذاهب فقهی خاصه مذاهب فقهی اربعه ، برغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیالیت اندیشه ها و تکثر آراء کاسته می شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته ی واحد و هسته ی مشترک گرد هم می آیند. مثلاً بنیان استنباطی آنچه که ما امروزه به نام مذهب حنفی می شناسیم و نگرش این مذهب به کتب اصلی احادیث اهل سنت و نیز نوع تعامل این مذهب با احادیث و خاصه اخبار آحاد، هیچ تفاوت ماهوی با سایر مذاهب اهل سنت ندارد.
اما بررسی دقیق اسناد و شواهد کهن نشان می دهد که بین رویکرد امام ابوحنیفه و روایت غالب و تثبیت شده ی نحوه ی تعامل با احادیث در مذهب حنفی و سایر مذاهب، تمایزها و گسست های بنیادینی وجود دارد که به مرور زمان مسکوت عنه گذاشته شده و نهایتاً مورد رد و انکار واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking of Abu Hanifa's view about Hadith

نویسندگان [English]

  • Seyed Adnan Fallahi 1
  • Hamid Masjedsaraie 2
1 PhD student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Islamic jurisprudential schools - in particular, Sunni jurisprudential schools - despite their differences, ultimately share the same sources and principles. In fact, as time goes by and away from the first three centuries of Muslim history, known as the age of the compilation of the Islamic heritage, the fluidity and diversity of ideas and the plurality of opinions diminish and gradually fade, and so the origins of the jurisprudential schools come together in a single core package. For example, the inferential basis of what we know today as the Hanafi school and its attitude to the main Sunni hadith books, such as Sahih al-bukhari and Sahih Muslim and other Kutub al-Sittah, as well as the type of dealing with this school has with the Hadith - in particular, the the solitary hadith- It is not substantially different from other Sunni school such as the the Shafi'i school or the Hanbali school.
But a close examination of ancient and early evidence shows that there is a discrepancy between the approach of Imam Abu Hanifa and the dominant well-established narrative of how to deal with hadith in the Hanafi school and other schools. There are fundamental gaps that have been silenced over the centuries and ultimately denied

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu Hanifa
  • al-Ra'y
  • Hadith
  • Sunnah in itself
  • Sunnah for ourselves