جستاری در مشروعیّت پرداخت عوض در بازی ‌های یارانه ‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارفقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری مشهد، مشهد، ایران

10.22075/feqh.2019.17931.2069

چکیده

بازی ­های رایانه ­ای، از موضوعات نوپدید اجتماعی است که انجام برخی از آنها، با پرداخت هزینه ممکن می­ شود. حکم فقهی پرداخت هایی که برای انجام بازی یا کسب امتیازِ عبور از مراحل مختلف آن، در درون­ برنامه و از طریق اینترنت صورت می­گیرد با تردید هایی روبرو شده است. نوشته حاضر در این راستا عناوینی را که در فقه به «بازی و پرداخت پول» مرتبط می ­باشد، تحت دو عنوان «سبق و رمایه» و «قمار» بررسی نموده است. پس از عدم تطابق، بررسی ­ها را در دو عنوان «مکاسب محرّمه» و «أکل مال به باطل» ادامه داده، و در نهایت این دیدگاه را تقویت نموده است که برخی از بازی ­های رایانه ­ای، تحت عنوان «اکتساب با چیزی که به دلیل حرمت مقصود آن، حرام شده است»، ذیل مکاسب محرّمه، تطبیق نموده و حرام می ­باشد. به علاوه، در فرضی که پرداخت پول صرفاً جهت عبور از مراحل مختلف بازی صورت می ­گیرد، «أکل مال به باطل» بوده، و حرام است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential study of in-app payments of computer games

نویسنده [English]

  • Bibirahimeh Ebrahimi
Motahari University
چکیده [English]

Computer games are newfound social topics that some of them is possible by the payment of money. The jurisprudence has faced doubts about the games that perform or earn points for passing its various steps need to pay within the App and via internet. The present article studies the titles that is related to jurisprudence as "playing and payment", under the two titles, “ sabaq (racing) and ramayeh (arrow-throwing) " and "gambling" and “ unlawful trades " and “Prohibition of Consuming Property Wrongfully”. Finally, the view is accepted that some computer games is forbidden, because the purpose of acquisition is forbidden and so, they are adapted to the unlawful trades. In addition, if the payment is performed, just, for passing the various stages of the game, is considered as “Consuming Property Wrongfully”, and so, is forbidden. The method of research is descriptive-analytical and documentary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisprudence
  • the computer games
  • sabaq (racing) and ramayeh (arrow-throwing)
  • gambling
  • Consuming Property Wrongfully