دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22075/feqh.2020.19359.2284

خسرو مؤمنی؛ علی آقا صالحی؛ مجتبی جعفری؛ علیرضا صابریان


2. بازخوانی ماهیّت عقد و تحلیل جایگاه عقد باطل در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2020.19809.2343

حامد خوبیاری؛ پوریا رضی


3. واکاوی معنایی اعتبار رشد و کمال‌ عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2020.17489.1999

محمدحسین مختاری؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ یحیی جهانگیری سهروردی


4. چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2019.16780.1942

ابراهیم ناصر شادباد؛ پروین اکبرینه؛ حسن پاشازاده؛ رضا رنجبر الوار علیا


5. نهادینه شدن نهاد اجتهاد در خلافت راشدین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2019.15178.1639

سید محمد صدری


6. نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2020.20605.2463

مهدیه غنی زاده؛ محمد رضا کیخا


7. بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2020.20004.2361

طاهره فرمنش؛ علی اکبر ایزدی‌فرد؛ علی اکبر جهانی


8. قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2019.18660.2191

روح الله مرادی؛ حسن بادینی؛ عباس کریمی؛ طیب افشارنیا


9. تحلیل و بررسی مبانی در بکارگیری قواعد عقلی در استنباط فقهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2020.20467.2447

علیرضا نوروزی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی قبولی درافشان


10. واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2021.20921.2513

حمید ستوده؛ عبدالرضا فرهادیان


11. نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت‌ها و چالش‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.22075/feqh.2021.22911.2809

روح اله دهقانی؛ مهدی شیداییان آرانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی