دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی ماهیت سرقت‌های مجازی (نقدی بر ماده 12 و 13 قانون جرایم رایانه‌ای)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


2. انطباق احکام قضات مقلد بر فتوا یا قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان


3. بررسی فقهی حقوقی تصرفات فاسخ عقد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

بلال شاکری


4. تشکیک و تردید در حجیت و اعتبار اقرار بر جرایم جنسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

فریبرز حیدری؛ حسن شاه ملک پور


5. ضمان قهری مجاورت های غیرمتعارف در حقوق فرانسه، ایران و اسلام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد


6. رویکرد فقهی-حقوقی بر ماهیت و آثار وکالت تفویضی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

مهدیه لطیف زاده؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری


7. ماهیت عفو مشروط حق قصاص

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

زهره نیک عمل؛ سید مصطفی محقق داماد؛ احمد باقری


8. ماهیت و اعتبار تعهد تمدید قرارداد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

عباسعلی داروی


9. ماهیت رابطه استناد و معیار احراز آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

محمد میرزایی؛ محمد هادی صادقی


10. بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

مهدی موحدی محب


11. واکاوی ادلّه فقهی قاعده لاشفاعه فی الحد و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

سیّدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داوود داداش نژاد دلشاد


12. وضعیت فقهی - حقوقی معادن واقع در اراضی شخصی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

جواد سالمی


13. جرم انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه وقانون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

عسل عظیمیان؛ ابراهیم یاقوتی؛ باقر شاملو


14. بررسی ماهیت اطلاق مقامی و ادله آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1398

طاهر رجبی النی؛ محمد علی راغبی


15. بازخوانی مبانی فقهی حرمت و ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

حمیدرضا حنان؛ یوسف علوی