موضوعات = تخصصی
تعداد مقالات: 62
26. اصل شفافیّت در معاملات دولتی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-64

10.22075/feqh.2019.17635.2021

فخرالدین ابوئیه؛ جواد کاشانی؛ امیر هوشنگ فتحی زاده


27. تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-136

10.22075/feqh.2018.14188.1484

محمد حسن حسنی؛ سیدحسین شاهچراغ


28. بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-184

10.22075/feqh.2018.14197.1485

فرشید رجبی؛ علی اکبر ایزدی‌فرد؛ علی اکبر جهانی


29. نقد حکم اختصاص «جذام» و «برص» به زوجه با تکیه بر نظر فیض کاشانی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-240

10.22075/feqh.2018.14077.1489

سمیه صفایی؛ محسن رزمی؛ محمدرضا کاظمی گلوردی


30. قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویی از منظر فقه و حقوق خانواده

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 359-378

10.22075/feqh.2018.10902.1068

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی


31. جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-36

10.22075/feqh.2018.7714.

رضا الهامی؛ حسن پورلطف اله


33. قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 241-262

10.22075/feqh.2018.13531.1373

محمد عابدی؛ سیده سمیه مرتضوی


34. نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379)

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 263-282

10.22075/feqh.2018.13734.1406

مرجانه فیاض بخش؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سید باقر میر عباسی


35. عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-160

10.22075/feqh.2018.11361.1114

سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی


36. تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 329-358

10.22075/feqh.2017.12323.1247

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ مهدی حمزه هویدا


38. تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 307-328

10.22075/feqh.2018.11458.1130

فراست محمدی بلبان اباد؛ امیر حمزه سالارزایی


39. واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-64

10.22075/feqh.2018.13072.1325

حسینعلی امینی؛ مسعود راعی؛ احمدرضا توکلی


40. بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-114

10.22075/feqh.2018.7747.

بهاره حسنی؛ محمدحسین بیاتی


41. سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملّی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-218

10.22075/feqh.2018.14173.1481

علیرضا شکربیگی؛ غفور خوئینی


42. شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 203-230

10.22075/feqh.2017.11935.1200

حسین سیمایی صراف؛ محمد ابوعطا؛ فاطمه برمانزن


43. تأثیر اکراه در ایقاع

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-202

10.22075/feqh.2018.12990.1319

جعفر سلمان زاده؛ مصطفی عباسی


44. «تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-182

10.22075/feqh.2017.11449.1128

محمد رمضانی؛ رحیم نوبهار؛ سید محمدرضا آیتی


45. تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-154

10.22075/feqh.2017.7696.

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسفوند


46. تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-132

10.22075/feqh.2017.11813.1185

سید مجتبی حسین نژاد


47. قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-92

10.22075/feqh.2018.7766.

میرقاسم جعفرزاده؛ عباس مرادی


48. وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثلاث»

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-32

10.22075/feqh.2017.11157.1095

حبیب اجودانی؛ حمید مسجدسرایی؛ محمدجواد باقی زاده


49. چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 279-304

10.22075/feqh.2018.13468.1369

مهدیه غنی زاده؛ علی تولایی؛ محمد رضا کیخا