بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1395، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1946

چکیده
  یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت ...  بیشتر