اصل «جبران کامل زیان»

علی قسمتی تبریزی

دوره 7، شماره 13 ، دی 1394، ، صفحه 135-174

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1943

چکیده
  از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گسترۀ آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام‌های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی‌کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می‌دهند و ...  بیشتر