تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران

مسعود بسامی؛ اکبر وروایی

دوره 7، شماره 13 ، دی 1394، ، صفحه 35-62

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1939

چکیده
  یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در ...  بیشتر