عقد معلّق در قانون مدنی و اثر تعلیق به شرایط صحّت عقد

علی علی آبادی

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 191-210

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1924

چکیده
  عقد از اعمال حقوقی با کاربرد بسیار بالا است که وسیله تبادل قانونی اموال و تأمین مایحتاج اشخاص و در نهایت جوامع بشری است و همسوی با ازدیاد سرمایه و پیچیدگی های اقتصاد، توسعه و تنوع نیز یافته است. گستردگی و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقیق آن مستلزم تقسیم باشد چون عمر کوتاه بشر، فرصت مطالعه غیر تخصصی را نمی دهد. لذا تقسیم بندی های متعددی ...  بیشتر