تک فرزندی، مصداق سوء استفاده از حقّ

مصطفی جباری؛ بهروز صابریان

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 51-76

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1919

چکیده
  فرزندآوری حقّی از حقوق زوجین است، حقّی که می توانند آن را استیفا یا اسقاط کنند. حال اگر زوجین از حق فرزند آوری خود استفاده کرده و تنها یک فرزند به دنیا بیاورند، آیا استیفای حق آنان، نوعی سوء استفاده از حق، محسوب نمی شود؟ آیا می توان پذیرفت که والدین، «حس پدر بودن و مادر بودن» خود را ارضاء کنند اما «حس همدل داشتن» کودک همواره و در تمام ...  بیشتر