مفهوم مالکیّت مشاع در تحقّق جرائم علیه اموال

حسن پوربافرانی؛ کامران محمودیان اصفهانی؛ محمود مالمیر

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 21-50

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1918

چکیده
  در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال می‌باشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعۀ سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال ...  بیشتر