بازپژوهی ادلّه مانعیّت قتل خطائی از ارث

حمید مسجدسرایی

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1907

چکیده
  فقهای اسلام اعم از عامّه و خاصّه بر مانعیّت قتل عمد از ارث متّفق می باشند؛ امّا در خصوص مانعیّت قتل خطائی، همواره دیدگاه های متفاوتی بین فقها مطرح بوده که عمدتاً ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلق از همه ماترک و حتّی دیه مورّث محروم می دانند. در مقابل، عده ای دیگر بر عکس ...  بیشتر