دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه

سیدمحسن فتّاحی

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1905

چکیده
  اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی ...  بیشتر