تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1901

چکیده
  متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها ...  بیشتر