کلیدواژه‌ها = اقرار
تعداد مقالات: 4
1. تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-166

10.22075/feqh.2019.15236.1641

حسن شاه ملک پور؛ فریبرز حیدری


2. بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-80

10.22075/feqh.2017.1958

سعید ابراهیمی


4. ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-100

10.22075/feqh.2017.1891

محمد مولودی؛ مهدی حمزه هویدا