نقش حاکم در حجر سفیه

بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی؛ راضیه حسنخانی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1888

چکیده
  چکیده سفیه یا غیر رشید انسان بالغی است که تصرفات او در امور مالی خویش عقلایی نباشد، اعم از اینکه پس از بلوغ به رشد دست نیافته باشد یا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفیه از جمله محجورین است اما آیا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوریت سفیه گردیده و با زایل شدن آن از حجر خارج می‌گردد یا اینکه ثبوت و زوال حجر محتاج حکم حاکم است؟ اقوال ...  بیشتر