«مفهوم قید»؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف

عباس زراعت

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 65-82

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1882

چکیده
  مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص « مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که ...  بیشتر